divendres, 27 de juny del 2014

LA LECTURA A LES ORIENTACIONS DEL CURS 2014-15

Llengua i literatura: lectures

Tot i que la lectura en un centre educatiu és responsabilitat de totes les àrees, els
departaments de llengua han de potenciar l'autonomia lectora dels alumnes i el gust
per la lectura dins i fora de l'aula. El nombre mínim de lectures per treballar en el marc
pedagògic de l'aula, en cada curs de l'etapa, és de tres obres de literatura en llengua
catalana i tres obres de literatura en llengua castellana (s'ha d'assegurar una presència
significativa d'autors que escriuen originalment en cadascuna d'aquestes llengües). Les
obres que cal llegir les trien l'àmbit i les persones responsables de la programació
d'aquestes matèries. Les lectures seleccionades han de constar en la programació
didàctica i s'han de fer públiques, conjuntament amb la llista de llibres de text, abans
del 30 de juny anterior al començament de cada curs.
En aquesta legislatura, el Departament d'Ensenyament ha establert com a objectiu
estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura
sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat
Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO 8/49
bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament
de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base
de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de
la vida adulta.
Cal que els centres considerin que la lectura en un centre educatiu inclou:
Saber llegir. L'aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la
capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos. Corresponen a l'educació
secundària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les
exigències de cada nivell educatiu i consolidar la fluïdesa lectora dels alumnes.
Llegir per aprendre. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en
particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió
lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit
escolar. Els alumnes han de ser responsables del seu aprenentatge, sent conscients
de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més,
han de tenir la capacitat d'usar la lectura com a eina d'accés a la informació, la
descoberta i l'ampliació de coneixements. És a dir, l'ús de la lectura esdevé un
instrument d'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
Gust per llegir. S'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica
en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar
mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres.
Per aconseguir aquest objectiu cal que els centres estenguin la perspectiva de
l'aprenentatge en les activitats de lectura (en totes les àrees i treballant les estratègies
de lectura), facin explícit als alumnes el seu procés d'aprenentatge (començant a
plantejar-se l'ús del portafolis de lectura) i augmentin el nombre d'experiències lectores
dels alumnes (es recomana un temps diari o setmanal de lectura a l'aula des de totes
les àrees).
A l'espai del Pla d'impuls de la lectura del portal XTEC, els professors trobaran adreces
d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè
incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.