dilluns, 14 de juliol del 2008

Premi per a l'alumna Marina Subirats Reverter

Foto: Ernest Sancho


L'alumna Marina Subirats Reverter, de 2n de Batxillerat, ha obtingut un dels premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.
El seu tutor ha estat Josep Casanova.

Si voleu més informació sobre estos premis consulteu:
http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html

Felicitacions!

dimecres, 9 de juliol del 2008

Instruccions d'inici de curs relatives a la Biblioteca Escolar, curs 2008-2009

5.1. Biblioteca escolar
La Biblioteca escolar ha d’actuar com un agent més en el compliment dels objectius del
projecte educatiu del centre (PEC). En aquest sentit, el PEC ha de preveure les funcions de la Biblioteca escolar i aquesta ha de conèixer els seus objectius. Les activitats planificades en el projecte de biblioteca i els serveis que ha d’oferir a la comunitat educativa formen part del Pla Anual del Centre.
Les biblioteques escolars “puntedu” són un espai d’aprenentatge on es troben recursos per
donar resposta a les necessitats curriculars, contenen informació i literatura en diferents
suports, són un element clau per promoure la utilització de diferents recursos educatius,
contribuir-hi, i facilitar l’adquisició dels coneixements i de les tècniques necessàries perquè
l’alumnat aconsegueixi, de manera gradual, una autonomia en l’aprenentatge.
Coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar
És convenient que cada centre designi un membre de l'equip docent com a coordinador o
responsable de la biblioteca escolar. El professorat responsable de la biblioteca escolar, amb
formació específica, és el referent del centre per portar a terme tasques d'organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització i l'impuls del pla de lectura de centre i l'accés i l'ús de la informació des de la biblioteca. Aquest coordinador/a cal que tingui la formació necessària per portar a terme les tasques pedagògiques i de gestió, independentment del curs, àrea o matèria que imparteixi.
El coordinador/a o responsable de la biblioteca escolar assumirà les següents funcions de
gestió i d'organització pedagògica:
• Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament.
• Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al
desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.
• Impulsar el pla de lectura del centre.
• Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l'entorn.

El coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar disposarà d'unes hores de dedicació
per al desenvolupament de la gestió i la dinamització de la biblioteca escolar.
Comissió de Biblioteca escolar
Per tal de fer assequible la biblioteca a tota la comunitat educativa, tenir-la oberta durant tantes hores com sigui possible, i de donar suport, col·laborar i integrar les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el claustre, es recomana que en els centres es pugui constituir una comissió de biblioteca escolar. Aquesta comissió podria estar formada per: el/la responsable o coordinador/a de la biblioteca, representats dels diferents cicles i/o departaments del centre educatiu, un/a representat de l’equip directiu, el professorat responsable de les TIC i audiovisuals del centre, i, si escau, un/a representant de les famílies, i un/a representant de l'alumnat.
A la pàgina Presentació de la Biblioteca.edu podeu trobar informació addicional amb
orientacions sobre la concepció, l'organització i el funcionament de la Biblioteca escolar.

Font: http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs

El que tenim programat, presentat com a Projecte d'Innovació Educativa:

2008-2009
Setembre 2008
Se dóna a conèixer al professorat les normes d’ús i de préstec de la Bibliomèdia
S’invita a participar en l’elaboració del pressupost per a l’adquisició de materials de Bibliomèdia als diferents Departaments
En el Consell Escolar es dóna a conèixer a la comunitat educativa el servei de préstec de la Bibliomèdia i el seu horari

octubre
2008
Publicació del pressupost
Decoració participada de la Bibliomèdia
Renovació del Mural d’Invitació a la Lectura

novembre
2008
Ambientació nadalenca de la Bibliomèdia
Divulgació de les activitats nadalenques de la Biblioteca Pública “Trinitari Fabregat” d’Alcanar

desembre
2008
Exposició de nadales, poemes i cançons de Nadal
S’obsequia amb llibres alguns dels participants al Festival de Nadal 2006

gener
2009
Publicació a la Sala del Professorat de les noves adquisicions de la Bibliomèdia

febrer
2009
Renovació del tauler d’invitació a la lectura

març
2009
Edició del catàleg de materials de la Bibliomèdia en la xarxa local i Internet

abril
2009
Activitats de Sant Jordi preparades pel Departament de Llengües
Participació al concurs Poesia en Acció

maig
2009
Visita d’un escriptor o escriptora proposat pel Departament de Llengües
Dedicar una jornada a l’exposició i divulgació dels Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de 2n de Batxillerat del centre

juny
2009
S’estableix la normativa i horari d’ús de la bibliomèdia durant el Crèdit de Síntesi
Es lliura a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat informació sobre les activitats del Crèdit de Síntesi perquè puguen donar una adequada orientació bibliogràfica