diumenge, 22 de setembre del 2013

La biblioteca a les instruccions curriculars d'ESO del curs 2013-2014

2.2 Biblioteca escolar
La biblioteca escolar, de la qual tots els centres han de disposar (article 88.1 de la Llei d'educació), és un recurs més per a l'assoliment dels objectius del projecte educatiu de cada centre. Les funcions de la biblioteca escolar s'han de preveure precisament a partir dels objectius del projecte educatiu i les activitats planificades en relació amb la biblioteca. D'altra banda, també cal tenir en compte que els serveis oferts a la comunitat escolar, per part de la biblioteca, formen part de la programació general anual del centre.
La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que contédocuments en tot tipus de suport per a l'aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i dels altres aspectes del projecte educatiu de centre adreçat als professors, als alumnes i a tota la comunitat escolar. La seva missió és facilitar l'accés i difondre els recursos d'informació tot afavorint els processos de creació del coneixement.
La biblioteca és un recurs fonamental per a l'adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars en totes les àrees, matèries i etapes educatives. Esdevé, doncs, un element clau per a l'assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l'adquisició d'aprenentatges autònoms.
La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats d'usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i s'integra als entorns virtuals d'aprenentatge i als sistemes d'informació del centre. D'aquesta manera, una biblioteca deixa de ser exclusivament un espai físic i esdevé una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a la comunicació.
La biblioteca escolar estableix canals de coordinació amb els serveis educatius, la biblioteca pública i altres organismes de l'entorn, especialment en els centres en els quals es desenvolupa un pla educatiu d'entorn.
El funcionament, l'expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de l'aprenentatge i el coneixement giren a l'entorn de quatre àmbits:
L'organització de la informació i del fons documental
El pla de lectura del centre
La competència informacional
La dinamització dels seus serveis i recursos
Al portal XTEC, en el programa biblioteca escolar "puntedu", hi ha informació addicional amb orientacions sobre l'organització i el funcionament de la biblioteca escolar.
Tot i que els centres disposen d'autonomia per decidir la millor manera de garantir l'eficiència i l'eficàcia en l'ús del recurs de la biblioteca escolar, es recomana que en cada centre es designi una persona de l'equip docent que coordini la seva utilització i se'n responsabilitzi expressament. Així mateix, es recomana la creació d'una comissió de biblioteca, amb les següents funcions, entre altres:
Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu i les normes d'organització i funcionament.
Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar-hi resposta.
Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació general anual del centre.

Donar suport als projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa i fer-ne difusió.