dissabte, 2 de juliol del 2011

QUÈ DIUEN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR I DELS LLIBRES DE TEXT LES INSTRUCCIONS D'INICI DE CUS 2011-2012?

32. Recursos bibliogràfics. Biblioteca escolar
32.1. Biblioteca escolar
La biblioteca escolar, de la qual tots els centres han de disposar (article 88.1 de
la Llei d’educació), és un recurs més per a l’assoliment dels objectius del
projecte educatiu de cada centre. Les funcions de la biblioteca escolar s’han de
preveure precisament a partir dels objectius del projecte educatiu, i les activitats
planificades en relació amb la biblioteca i els serveis que ofereix a la comunitat
escolar formen part de la programació general anual del centre.
La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que
conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.
És un servei per al desenvolupament del currículum i dels altres aspectes del
projecte educatiu de centre adreçat als professors, als alumnes i a tota la
comunitat escolar. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos
d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.
La biblioteca és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències
bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees,
matèries i etapes educatives. Així esdevé, doncs, un element clau per a
l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i
l’adquisició d’aprenentatges autònoms.
La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats
d’usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i s’integra
als entorns virtuals d’aprenentatge i als sistemes d’informació del centre.
D’aquesta manera, una biblioteca deixa de ser exclusivament un espai físic i
esdevé una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a
la comunicació.
El funcionament, l’expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de
l’aprenentatge i el coneixement giren a l’entorn de quatre àmbits:
• L’organització de la informació i del fons documental
La biblioteca recull, gestiona i difon informació i documents que la
comunitat educativa necessita per al desenvolupament de les seves
tasques curriculars i l’evolució del projecte educatiu de cada centre. La
seva gestió, com a ens mediador, comprèn la selecció, adquisició,
catalogació i difusió de materials i requereix personal format,
especialitzat i coneixedor del centre educatiu.
106
107
• El pla de lectura del centre
La biblioteca dóna suport al pla de lectura del centre, que a partir de les
necessitats detectades en una anàlisi prèvia desenvolupa objectius,
metodologies i estratègies per aprofitar i assegurar l’assoliment de les
competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir.
• La competència informacional
La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos, útils per als
alumnes, els professors i tota la comunitat escolar, alhora que
proporciona eines i estratègies didàctiques i metodològiques per afavorir
la competència informacional. El treball conjunt amb les tecnologies de
l’aprenentatge i la comunicació és imprescindible.
• La dinamització dels seus serveis i recursos
Els serveis i recursos de la biblioteca escolar es dinamitzen amb la
planificació i el desenvolupament de programes i activitats per donar-los
a conèixer i per promoure la lectura i la competència informacional.
A la pàgina Presentació de la Biblioteca.edu hi ha informació addicional amb
orientacions sobre la concepció, l'organització i el funcionament de la biblioteca
escolar.
Tot i que els centres disposen d’autonomia per decidir la millor manera de
garantir l’eficiència i l’eficàcia en l’ús del recurs “biblioteca escolar”, es
recomana que en cada centre es designi una persona de l’equip docent que en
coordini o es responsabilitzi expressament de la seva utilització.
32.2. Llibres de text
Els llibres de text i altres materials didàctics no requereixen autorització prèvia
del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al centre
educatiu en el marc de l’exercici de l’autonomia pedagògica. Correspon als
professors del centre vetllar perquè els materials seleccionats siguin adients a
l'edat dels alumnes i al currículum establert.
Els llibres de text escollits pels centres, excepte els de llengua castellana i
literatura i els de llengües estrangeres, han de ser normalment en català (art.
11.2 de la Llei d’educació). A la Vall d’Aran seran en aranès —denominació que
pren l’occità a l’Aran— aquells que les disposicions específiques estableixin.
Amb caràcter general, els llibres de text no es poden substituir abans de
transcórrer un període mínim de quatre anys. Abans d'aquest termini, només en
casos excepcionals i per raons plenament justificades, la direcció dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci
108
d’Educació, amb informe previ de la Inspecció d’Educació, pot autoritzar-ne la
substitució. En el cas dels centres educatius que participen en el projecte
eduCAT 1x1, aquestes pautes no són d’aplicació en els nivells educatius dels
centres que, en el marc del projecte, fan servir llibres de text electrònics o altre
material digitalitzat.
D’acord amb la normativa vigent, els centres educatius han de fer pública,
abans del 30 de juny, la relació de llibres de text seleccionats per al curs
següent, per cursos i indicant-ne el títol, l’autoria, l’editorial i l’ISBN.
S'ha de tenir en compte que els professors i els centres educatius poden
reproduir, distribuir i comunicar petits fragments de material publicat, excepte
llibres de text, sense necessitat de l’autorització dels autors, d’acord amb la
redacció actual del text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En canvi, la
reproducció de llibres de text sense autorització dels autors és estrictament
prohibida per les lleis.

FONT: http://educacio.gencat.cat/portal/pls/portal/ide_utils_pkg.download_fitxer?p_file=33093525545073435