dijous, 29 de gener del 2009

ENQUESTA ALUMNAT 1r CICLE D'ESO

Esta enquesta pretén ser una base per a la preparació en RED, mitjançant reordenacions, insercions o supressions el que calga.

ENQUESTA ALUMNAT IES Sòl de Riu
CURS 2008/2009

Emplena esta enquesta amb responsabilitat i sinceritat.

A continuació, es presenta un conjunt de preguntes per a ser valorat d’acord amb la pròpia experiència i tenint en compte la següent escala:
1. En desacord. 2. Poc d’acord. 3. D’acord. 4. Totalment d’acord.

1 Estic satisfet/a de pertànyer a este centre i el recomanaria a altres amistats.

1 2 3 4

2 L’ensenyament rebut respon al que esperava d’este centre.

1 2 3 4

3 El professorat informa adequadament dels objectius, continguts, activitats d’avaluació i valoració de les proves.

1 2 3 4

4 Estic satisfet/a amb la forma en què actua el tutor/a.

1 2 3 4

5 A més de l’ensenyament habitual, el professorat es preocupa per fomentar la formació en valors (tolerància, respecte al medi ambient, preparació per a la vida adulta, etc…)

1 2 3 4

6 El personal del centre m’atén quan li plantejo qualsevol assumpte.

1 2 3 4

7 Conec quina és la persona a qui he de dirigir-me segons l’assumpte de què es tracte.

1 2 3 4

8 Hi ha una comunicació fàcil entre el professorat i l’alumnat.

1 2 3 4

9 Disposo de mecanismes adequats per efectuar queixes sobre el funcionament del centre.

1 2 3 4

10 Em donen una orientació adequada sobre com estudiar i sobre la meua futura vida professional.

1 2 3 4

11 La convivència és bona en el centre.

1 2 3 4

12 La disciplina existent afavorix la convivència.

1 2 3 4

13 La neteja de les aules és adequada.

1 2 3 4

14 El pati està net.

1 2 3 4

15 Els passadissos estan nets.

1 2 3 4

16 Es respecten les instal•lacions i el mobiliari.

1 2 3 4

17 Respecto els meus companys i companyes

1 2 3 4

18 Els meus companys i companyes em respecten

1 2 3 4

19 Puc participar a diferents activitats

1 2 3 4

20 Conec la pàgina web del centre


20 Conec el catàleg de la biblioteca del centre

1 2 3 4

21 Conec La Revista del centre

1 2 3 4

22 Visito els diferents blocs i àlbums web del centre

1 2 3 4

23 Utilitzo sempre les papereres

1 2 3 4

24 El paper el poso als contenedors de paper

1 2 3 4

25 No llenço papers al terra del bar de l’IES.

1 2 3 4

26 Pujo la cadira sobre la taula la darrera classe del dia.

1 2 3 4

27 Procuro que queden les persianes i les finestres tancades.

1 2 3 4

28 No escric ni a la taula ni a les parets.

1 2 3 4

29 No surto al passadís entre classe i classe.

1 2 3 4

30 Pujo i baixo per les escales que m’han dit que he de pujar i baixar.

1 2 3 4

31 No menjo xiclet a l’institut.

1 2 3 4

31 Quan he de parlar a classe demano el torn de paraula.

1 2 3 4


32 Faig els deures

1 2 3 4


33 Estudio a casa.

1 2 3 4

34 Preparo la motxilla amb el material que he de portar el dia següent.

1 2 3 4

35 Espero assentat a la meua cadira l’arribada del professor/a i preparo el material per a la classe següent.

1 2 3 4

36 M’agrada llegir.

1 2 3 4

37 La meua família m’ajuda en els estudis.

1 2 3 4

38 Faig faenes de classe amb els companys.

1 2 3 4

39 Enumera coses de l’institut que consideres que estan bé40 Enumera coses de l’institut que canviaries


42 Tens alguna idea per a millorar?Moltíssimes gràcies per la teua col•laboració.

Font: http://www.edu.gva.es/EVA/docs/calidad/formacio/s_gadea_importancia.pdf